kuldnetalisman » Ostap Bender iz Strany Grez (koerad)