katrinvel » IPO-R IRO eksam 7-8.10.2017 (Hobi/Harrastus)